Algemene voorwaarden ikkcoaching;

 1. Algemeen

 2. Toepasselijkheid

 3. Tarieven

 4. Overeenkomst

 5. Opschorting, ontbinding en tussentijdse opzegging van de overeenkomst

 6. Geheimhouding

 7. Verhindering

 8. Betalingsvoorwaarden

 9. Aansprakelijkheid

 10. Toepasselijk recht en geschillen

 11. Vindplaats en wijzigingen voorwaarden

 

1. Algemeen

ikkcoaching & Luisterkindwerker & Reiki behandelaar is opgericht door Anita Heijkants, gevestigd te Maasland en ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer: 66019052 – BTW nummer –  81152551B01

In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder:

 • cliënt: kind cq volwassene die gecoacht wordt.
  ouders: de ouder(s)/verzorger(s) van het kind dat gecoacht wordt. -de coach: Anita Heijkants, coach & luisterwerker & Reiki behandelaar namens ikkcoaching Kindercoaching.

2. Toepasselijkheid

Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle mondelinge en schriftelijke offertes en overeenkomsten van of met ikkcoaching en alle daarmee verband houdende handelingen, zowel van voorbereidende als uitvoerende aard voor zover van deze voorwaarden niet door partijen uitdrukkelijk en schriftelijk is afgeweken.

De onderhavige voorwaarden zijn eveneens van toepassing op alle overeenkomsten met ikkcoaching, voor de uitvoering waarvan derden dienen te worden betrokken.

3. Tarieven;

 • De tarieven van ikkcoaching zijn op te vragen bij ikkcoaching of nader te zien op mijn website. Alle bedragen zijn inclusief BTW, tenzij anders aangegeven.
 • Indien gewenst, bezoek ikkcoaching school of andere belanghebbenden voor observatie en/of verslaglegging. Het tarief hiervoor bedraagt 45 euro per uur ex btw.
 • Tarief wijzigingen worden minimaal 1 maand vooraf aangekondigd.
 • Kort overleg, telefonisch of per mail, is bij de begeleiding van de cliënt inbegrepen. Tijdsbesteding vanaf 15 minuten wordt geregistreerd en in rekening gebracht. Indien nodig wordt een afspraak ingepland. ikkcoaching houdt een urenregistratie / kilometerregistratie bij, waarin alle werkzaamheden worden gespecificeerd. Deze registratie wordt desgewenst bij de factuur overlegd.

4. Overeenkomst;

 • Een overeenkomst komt tot stand op het moment dat de door ouders cq cliënt voor akkoord getekende behandelovereenkomst door ikkcoaching is ontvangen en geaccepteerd, dan wel wanneer ikkcoaching een mondelinge afspraak schriftelijk heeft vastgelegd.
 • Bij ikkcoaching Kunnen gescheiden ouders ieder op zich een coaching voor een kind starten, ikk heb daarvoor niet van beide ouders een handtekening of goedkeuring nodig. Mocht er hierop bezwaar zijn, kan u altijd bezwaar schrijven.
  E mail adres anita@ikkcoaching.nl ikkcoaching kan hier niet verantwoordelijk voor worden gehouden.
 • Indien tijdens de uitvoering van de overeenkomst blijkt dat het voor een behoorlijke uitvoering daarvan noodzakelijk is om deze te wijzigen of aan te vullen, zullen partijen tijdig en in onderling overleg tot aanpassing van de overeenkomst overgaan.
 • Ouder(s) cq cliënt dragen er zorg voor dat alle gegevens, waarvan ikkcoaching aangeeft dat deze noodzakelijk zijn of waarvan de opdrachtgever redelijkerwijs behoort te begrijpen dat deze noodzakelijk zijn voor het uitvoeren van de overeenkomst, tijdig aan ikkcoaching worden verstrekt. Indien de voor de uitvoering van de overeenkomst benodigde gegevens niet tijdig aan de opdrachtnemer zijn verstrekt, heeft ikkcoaching het recht de uitvoering van de overeenkomst op te schorten en/of uit de vertraging voortvloeiende kosten volgens de gebruikelijke tarieven aan de ouder(s) in rekening te brengen.

5. Opschorting, ontbinding en tussentijdse opzegging van de overeenkomst

 • De coach is bevoegd de nakoming van de verplichtingen op te schorten of de overeenkomst te ontbinden, indien de cliënt en/of de ouder(s) de verplichtingen uit de overeenkomst niet, niet volledig of niet tijdig nakomen.
 • Voorts is de coach bevoegd de overeenkomst te ontbinden indien zich omstandigheden voordoen welke van dien aard zijn dat nakoming van de overeenkomst onmogelijk is of indien er zich anderszins omstandigheden voordoen die van dien aard zijn dat ongewijzigde instandhouding van de overeenkomst in redelijkheid niet van de coach kan worden gevergd.
 • indien de overeenkomst wordt ontbonden zijn de vorderingen van de coach op de ouder(s) cq cliënt onmiddellijk opeisbaar.

6. Geheimhouding

Beide partijen zijn verplicht tot geheimhouding van alle vertrouwelijke informatie die zij in het kader van de overeenkomst van elkaar of uit andere bron hebben verkregen. Informatie geldt als vertrouwelijk, als dit door de andere partij is meegedeeld of als dit voortvloeit uit de aard van de informatie.

Voor overleg met derden in het belang van de cliënt, wordt altijd eerst toestemming gevraagd aan de eventuele ouder(s) cq cliënt.

7. Verhindering

 • Indien bij verhindering de afspraak tenminste 24 uur vooraf wordt afgezegd, wordt de voor de cliënt gereserveerde tijd niet in rekening gebracht. Bij afzegging binnen 24 uur, wordt de voor de cliënt gereserveerde tijd gefactureerd.
 • Tijdig verzetten van de afspraak is altijd mogelijk. Dit kan per email of telefonisch.
 • ikkcoaching behoudt zich het recht voor afspraken kosteloos af te zeggen of te verzetten in geval van ziekte, arbeidsongeschiktheid, sterfgeval of ernstige ziekte van familie of dierbare, waardoor de coach de overeenkomst niet naar behoren uit kan voeren.

8. Betalingsvoorwaarden

 • Bij een overeenkomst van een Luisterwerk afstemming dient vooraf de factuur voldaan te worden per bank.
 • Bij persoonlijke coaching is er sprake van een contante betaling direct na het leveren van de overeengekomen dienst, (pinbetaling binnenkort mogelijk) tenzij anders is overeengekomen tussen ikkcoaching en ouder(s) cq cliënt.
 • ikkcoaching levert een factuur per mail voor de ouders cq cliënt voor de geleverde dienst zoals overeengekomen is tussen beide partijen.
 • Facturen dienen door de ouder(s) cq cliënt uiterlijk 14 dagen na factuurdatum te zijn voldaan middels overmaking op een door opdrachtnemer aan te wijzen bankrekening.
 • Als er niet binnen de afgesproken termijn betaald wordt, stuurt ikkcoaching een betalingsherinnering. Indien de ouder(s) van de cliënt cq volwassen cliënt niet binnen 14 dagen na datum van de betalingsherinnering aan hun verplichtingen voldoen, dan is IKK coaching gerechtigd bij de tweede herinnering administratiekosten van 5,00 euro per nota in rekening te brengen.

  Indien na de tweede betalingsherinnering het verschuldigde bedrag volgens de aangegeven datum nog niet is bijgeschreven op de rekening van ikkcoaching, is ikkcoaching genoodzaakt de vorderingen die wij op de ouder(s) cq cliënt hebben uit handen te geven aan derden.

  De kosten die hieraan verbonden zijn, zijn conform de wet, volledig voor rekening van de ouder(s) cq cliënt.

 • Bij een betalingsachterstand is ikkcoaching gerechtigd verdere behandeling op te schorten, totdat de ouder(s) cq cliënt aan hun betalingsverplichting hebben voldaan.

9. Aansprakelijkheid

 • Het advies van ikkcoaching is oplossings- en resultaatgericht, zonder de oplossing en het resultaat te garanderen. IKK coaching is nimmer aansprakelijk voor directe of indirecte schade of letsel voortvloeiende uit of in verband met de geboden diensten door ikkcoaching, tenzij er sprake is van opzet of grove schuld aan de zijde van ikkcoaching. Vergoeding aan de cliënt en/of de ouders kan nooit meer bedragen dan de dekkende vergoeding volgens de aansprakelijkheidsverzekering van ikkcoaching.
 • Voor lichamelijke en psychische klachten van de cliënt, raadt ikkcoaching aan altijd contact op te nemen met uw huisarts.

10. Toepasselijk recht en geschillen

 • Op alle overeenkomsten tussen ouder(s) cq cliënt en ikkcoaching waarop deze algemene voorwaarden van toepassing zijn, is Nederlands recht van toepassing. – Partijen zullen pas een beroep op een rechter doen nadat zij zich tot het uiterste hebben ingespannen een geschil in onderling overleg te beslechten.

11. Vindplaats en wijzigingen voorwaarden

Deze voorwaarden gaan geplaatst worden op www.ikkcoaching.nl zolang er nog geen website is, worden de voorwaarden meegestuurd met de intake-formulieren naar client. Van toepassing is steeds de versie zoals die gold ten tijde van het tot stand komen van de rechtsbetrekking met de coach.